: +31 6 282 484 68   : 3dwellnesstherapy@gmail.com KvK nummer: 73182753(FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN)


VOEDINGSTHERAPIE

Bestrijd kwaaltjes en kom zonder moeite op een gezond gewicht


Voeding is de allerbelangrijkste component voor een gezond lichaam. Moeheid, allergieën, spijsverteringsproblemen, hart- en vaatziekten, overgewicht, onverklaarbare pijntjes etc...uw voedingspatroon kan hier een grote invloed op hebben. Om lekker in uw vel te zitten is het belangrijk de meest ideale omstandigheden te creëren, zodat het lichaam zichzelf kan genezen. Uw voedingspatroon aanpassen zou logischer wijs de eerste stap moeten zijn om u gezonder en fitter te kunnen voelen.

Vaak hoor je de “voedingsdeskundigen” zeggen dat je voeding als brandstof moeten zien en dat we nooit meer calorieën moeten innemen dan dat we kunnen verbranden. Wanneer we voeding als “brandstof” gaan zien en ons lichaam als een machine, negeren we een aantal fundamentele aspecten van voeding en gezondheid.

Soms heb je meer calorieën gegeten en ben je toch afgevallen of heb je juist minder calorieën gegeten en ben je aangekomen. Volgens de “voeding als brandstof” en de “calorie in calorie uit” theorie zou dit niet mogelijk kunnen zijn. Toch gebeurt dit maar al te vaak. Waarom? Omdat mensen geen machines zijn en voeding niet alleen brandstof of calorie is.

Onderzoek toont aan dat niet al het eten hetzelfde is en wat we eten niet perse gelijk staat aan wat er in ons lichaam opgenomen wordt. Er zijn vele factoren die invloed hebben op hoe we verteren, verwerken en gebruik maken van het voedsel dat we innemen. Dit betekent dat de waarde van voeding buiten het lichaam niet altijd hetzelfde is als de waarde in ons lichaam. Voeding bevat namelijk ook microvoedingstoffen, fytochemicaliën, water en meer. Ze zijn onmisbaar voor prestatie, gemoedstoestand en optimale gezondheid op ten lange duur. Voeding is ook emotie. Het kan je blij maken. Voeding geeft je herinneringen van bepaalde gelegenheden. Voeding delen of “samen het brood breken” is een deel van onze cultuur.

Voeding zou nooit gezien moeten worden als een “guilty pleasure” en we zullen nooit een gezond gewicht kunnen behouden als we voeding als onze grootste vijand zien. Elke voedingsbeslissing die we maken zend een boodschap uit naar ons lichaam. Het is belangrijk dat we er een positieve boodschap van maken. Wanneer we negatieve associaties hebben met voeding, dan beroven we ons van het plezier dat eten kan geven en wordt het alleen maar moeilijker om onze doelen te behalen. Elke keuze die we qua voeding maken is een kans om niet alleen ons lichaam te vormen maar ook om onze gezondheid te optimaliseren.

3D Wellness Therapy zou u graag willen helpen een plezierig (holistisch) dieet te vinden dat aansluit op uw lichamelijke en emotionele behoeften. Gezond, simpel en effectief zijn de drie sleutelwoorden.
NUTRITION THERAPY

Feel good and achieve a healthy weight easily
Nutrition is the most important component for a healthy body. Fatigue, allergies, digestive problems, cardiovascular disease, obesity…your diet can have a major impact on your health. To feel comfortable in your own skin you will have to create optimal conditions so that the body can heal itself. Changing your diet is the first step to take in order to feel healthy and fit.

A lot of times you hear “health gurus” say that we should treat food as fuel and never consume more calories than we can burn. When we treat food as “fuel” and our bodies as machines, we ignore some fundamental aspects of nutrition and health.

Sometimes you ate more calories than you think you should but got leaner or you ate fewer calories but gained weight. According to the “food as fuel” and “calories in/calories out” views, this should not be possible. Yet it happens all the time. Why? Because we are not machines and food is not just fuel or calories.

Research shows that all food isn’t created equal, and what we eat isn’t necessarily what we absorb. There are so many factors that affect how we digest, process, and use the food we eat. This means that value of food outside the body isn’t always the same as the value inside the body. Food also includes micronutrients, phytochemicals, zoo chemicals, water, and more. They’re critical for performance, mood, and optimal long-term health. Food is also emotion. It can make you very happy. Food gives you memories of certain occasions. Sharing food or breaking bread is part of our culture.

Food should not be a guilty pleasure and we will never maintain a healthy weight if we look at food as our worst enemy. Every food decision we make sends a message to our body. It is important that we make it a positive message. When we have negative associations with food we rob ourselves from the pleasure of eating and it makes it harder to accomplish our goals. Every food choice is an opportunity to not only shape our body but also to remake our health.

3D Wellness Therapy would love to help you find an enjoyable diet that suits your needs. Healthy, simple and effective are the three key words.