: +31 6 282 484 68   : 3dwellnesstherapy@gmail.com KvK nummer: 73182753TRAUMA VERWERKING EN STRESS COUNSELING

(FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN)TRAUMAVERWERKING DOOR MIDDEL VAN EEN BIJZONDERE MASSAGE


Onze therapeut is gespecialiseerd in de gevoelige huid, het werken met mensen die lijden aan een sociale fobie, hoogsensitiviteit , PTSS en slachtoffers van seksueel misbruik.


. Door middel van een speciale massage techniek kunnen we u helpen om traumatische ervaringen uit het verleden los te laten, zodat u weer kunt genieten van het leven, zonder emotionele en lichamelijke pijn dat voortkomt uit uw trauma. Hieronder kunt u meer lezen over deze speciale massage.


PULSE&SHAKE TENSION RELEASE MASSAGE ™


Een speciale massage om mensen te helpen met het loslaten van opgebouwde psychische en lichamelijke spanningen die zich door de jaren heen in het lichaam hebben genesteld. Dit is een unieke behandelmethode van 3D Wellness Therapy. Het is een combinatie van holistische massage, pulsing massage en trauma massage.


Voor wie?

Deze behandelmethode is ontwikkeld voor mensen met opgebouwde lichamelijke en psychische spanningen. Mensen die wellicht een traumatische ervaring hebben gehad (denk aan seksueel misbruik, oorlogsgeweld, verkeersongeval, verbaal geweld, langdurig blootgesteld zijn aan stress) en dit niet goed hebben kunnen verwerken. Hoewel deze manier van masseren vooral gericht is op mensen met PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) zou ieder mens met stressblokkades hier baat bij kunnen hebben.Hoe werkt het?

Op acute stresssituaties reageert je lichaam met een vecht- of vluchtreactie. Hierbij komt er een enorme stoot adrenaline vrij in ons lichaam. Adrenaline wordt ook wel het stresshormoon genoemd. Ons lichaam maakt adrenaline aan wanneer het denkt dat het in gevaar is. Je hartslag neemt toe en je ademhaling versnelt om het zuurstofgehalte in het bloed op peil te houden. Endorfine, een natuurlijke pijnstiller, wordt aangemaakt en je begint te zweten om dat hardwerkende lichaam afkoeling te bieden. Deze natuurlijke reactie maakt ons alerter en onze spieren spannen aan, zodat we snel in actie kunnen komen.

Het is heel belangrijk dat er kort na de schokkende gebeurtenis een moment van emotionele ontlading en lichamelijke ontspanning volgt. Wanneer dit niet gebeurt, kan het lichaam uitgeput en ontregelt raken. Het lichaam blijft dan als het ware hangen in de staat van vechten of vluchten en kan zich niet ontspannen. Emotionele pijn en stress zetten zich in het lichaam vast en dit uit zich door niet alleen psychische problemen, maar ook lichamelijke pijn. Traumaverschijnselen zijn dus niet alleen psychologisch, maar ook biologisch. Trillende handen en benen, een trillende stem en knikkende knieën zijn tekenen dat een lichaam zich van de biochemische stoffen en spanning aan het ontdoen is die het nodig had. Soms gebeurd dit echter niet vanzelf en heeft je lichaam wat hulp nodig. Met de Pulse&Shake Tension Release massage biedt 3D Wellness Therapy een therapie aan die het lichaam aanspoort om weer tot een staat van ontspanning te komen. Wanneer dit gebeurt, zal er van nature ook een emotionele ontlading komen.

Bij de Pulse&Shake Tension Release Massage™ gaat u gekleed op de massagetafel liggen. Dit alleen al kan voor veel mensen geruststellend zijn. Het menselijk lichaam dat voor een groot deel uit water bestaat, is een grote ritmische beweging. Wanneer er blokkades ontstaan door bijvoorbeeld spanning, stress of een traumatische ervaring, kan de energie niet meer vrijuit stromen. Als er op een plek op het lichaam een (im-)puls gegeven wordt, dan gaat deze als een golfbeweging door het hele lichaam. Hierdoor wordt er een helend proces in werking gesteld in dieperliggende spieren, de gewrichten en organen. Door met bepaalde oefeningen het trillen van het lichaam op te wekken, kunnen diepliggende trauma’s losgelaten worden. Er mag tijdens deze massage gepraat worden op de momenten wanneer u daar behoefte aan heeft, maar de massage mag ook in stilte beleefd worden. Wanneer u na deze vorm van massage eens een ontspanningsmassage wil uit proberen waarbij men normaliter minder kleding aan heeft, dan wordt ook deze massagevorm aangepast aan uw behoeften, wensen en grenzen.Hieronder volgen een aantal symptomen die mogelijk wijzen op PTSS


Nachtmerries

Slaapproblemen

Prikkelbaarheid

Woede-uitbarstingen

Huilen om de kleinste dingen

Niet kunnen huilen

Niet meer uit huis durven komen

Niet graag onder de mensen zijn

Niet alleen durven zijn

Concentratieproblemen

Schrikachtig zijn

Lichamelijke pijn

Ongecontroleerde trillingen hebben

Het steeds opnieuw de gebeurtenis beleven

Trillen, zweten of hartkloppingen bij geuren of geluiden die u herinneren aan de gebeurtenis

U dwingt u zelf niet aan de gebeurtenis terug te denken door bijvoorbeeld veel over te werken, veel uit te gaan of veel genotsmiddelen als alcohol of drugs te gebruiken.

Het lichaam staat continu stijf van de adrenalineSTRESS COUNSELING


"Het leven is als een piano.

De witte toetsen staan voor blijdschap.

de zwarte toetsen staan voor verdriet.

Maar vergeet niet dat zwarte toetsen ook muziek maken.

Dus wat je eruit haalt,

hangt af van de manier waarop je speelt."


We hebben niet veel invloed op de stressfactoren in ons leven. Wat we wel kunnen doen, is om anders op stress te reageren.

Samen kunnen we kijken waar de problemen precies vandaan komen. Ik kan u helpen met het ontwikkelen van vaardigheden en technieken die u helpen te ontspannen en we stellen (sub)doelen om stap voor stap uw algehele gemoedstoestand te kunnen verbeteren. Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis.


Werk methode

We beginnen met een intakegesprek van circa 30 minuten. Dit gesprek is bedoeld om elkaar beter te leren kennen. We bespreken uw situatie en uw verwachtingen. Vervolgens leg ik mijn werkwijze aan u uit en kijken we hoe we als een team kunnen samenwerken. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend. Het is mogelijk dat we tijdens de sessies ook andere therapieën uit de praktijk toepassen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Het zit bij het uurtarief van de counselingsessie inbegrepen. Hoeveel sessies de cliënt nodig heeft is afhankelijk van de situatie. Meestal heeft een cliënt ergens tussen de 6 tot 12 sessies van een uur nodig. De cliënt mag zelf natuurlijk op elk moment besluiten het behandeltraject af te breken.


Bij Stress Counseling behandel ik geen mensen met een psychiatrische stoornis, aangezien counseling zich uitsluitend richt op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond.

HEALING FROM TRAUMA THROUGH A SPECIAL MASSAGE
Our therapist is specialized in working with people who suffer from PTSS, social anxiety, high sensitivity and victims of sexual abuse. With a special massage technique we can help you overcome your trauma, so that you can go back to enjoying your life without emotional or physical pain. To learn more about this special massage please read below.


PULSE&SHAKE TENSION RELEASE MASSAGE ™

This is a special massage to help people with releasing deep muscular patterns of stress, tension and trauma. It is a combination of holistic massage, pulsing massage and trauma massage. This method calms down the nervous system and the body is encouraged to return back to a state of balance.


For who?

This method is developed for people who suffer from deep muscular tension caused by long periods of stress or trauma (sexual abuse, war violence, car accident, verbal abuse etc). Even though this massage method is developped for people who suffer from PTSD (post-traumatic stress disorder), every person who suffers from stress and tension could benefit from this treatment.How does it work?

PTSD is a disorder that develops in some people who have experienced a shocking or dangerous event.

During a traumatic situation your body will react “fight-or-flight” response. This is a normal reaction meant to protect a person from harm. During this reaction, certain hormones like adrenalin and cortisol are released, speeding the heart rate, slowing digestion, shunting blood flow to major muscle groups, and changing various other autonomic nervous functions, giving the body a burst of energy and strength. Most people recover from these symptoms naturally. Those who continue to experience problems may be diagnosed with PTSD. People who have PTSD may feel stressed or frightened even when they are not in danger.


Signs and Symptoms

Not every traumatized person develops ongoing (chronic) or even short-term (acute) PTSD. Not everyone with PTSD has been through a dangerous event. Some experiences, like the sudden, unexpected death of a loved one, can also cause PTSD. Symptoms usually begin early, within 3 months of the traumatic incident, but sometimes they begin years afterward. Symptoms must last more than a month and be severe enough to interfere with relationships or work to be considered PTSD. The course of the illness varies. Some people recover within 6 months, while others have symptoms that last much longer. In some people, the condition becomes chronic.

After a shocking or traumatic situation it is very important that a emotional and physical release follows. When this doesn’t happen, the body can become exhausted and disrupted. It will stay in the state of fight or flight and can’t relax. There will be a buildup of emotional pain and stress and emotional and physical symptoms will occur. Symptoms like shaking hands or legs are actually good symptoms. It means that the body is discharging tension from the body. Sometimes the body needs a little help. With the Pulse&Shake Tension Release Massage™, 3D Wellness Therapy offers a way to get your body and mind to release the stress.

When you receive Pulse&Shake Tension Release massage you don’t have to undress. For a lot of people this is a reassuring thought. Up to 60% of the human adult body is water. One big ritmic movement. When energy blockades originate from tension, stress or a traumatic experience, energy becomes stagnant.

When an (im-) puls is given to one certain spot on the body, it moves like a wave through the body. This activates a heling process in the deeper muscles, the joints and organs. With exercises that encourage the body to tremble, deep-seated trauma can be released.


Here are some symptoms of PTSD


Nightmares

Insomnia

Increased sensitivity

Anger outbursts

Crying over little things

Not being able to cry

Afraid to leave the house

Feeling uncomfortable around people

Afraid of being alone

Problems with concentrating

Physical pain

Uncontrollable tremors

Repeatedly reliving the traumatic event

Trembling, sweating or palpitations occurs whenever there is a noise or sound that reminds you of the traumatic event

You force yourself not to think about the event by working overtime, going out to bars and clubs, using drugs or alcohol

You feel a constant adrenaline rushSTRESS COUNSELING


"Life is like a piano.

The white keys represent happiness.

the black keys represent sadness.

But remember, black keys make music too.

So what you get out of it,

depends on how you play it"


We can seldom reduce the stressors in our lives. What we can do is learn how to respond to stress differently.

I can assist you in determining the nature of your concern, in developing skills and techniques to help you relax and in creating a plan to decrease your overall anxiety and stress.


Work method

We start with a 30 minute intake. This appointment is meant to get to know each other. We discuss your situation and expectations.
I explain how I work and how we can work together as a team. The intake is free of charge. It is possible that during the therapy sessions I use other forms of therapies from my practice as well. This is all included in the rate of the counselling session so there are no extra charges. How many session the client needs, depends on the situation. Most of the times a client needs 6 to 12 sessions of an hour. Of course the client can decide to end the treatment program at all times.


With Stress Counselling I do not treat people with a psychiatric disorder. This is because stress counseling is only meant for problems and questions that have a mild psychosocial background.