: +31 6 282 484 68   : 3dwellnesstherapy@gmail.com KvK nummer: 73182753

(For English please scroll down)


CHILL KID THERAPY


Wanneer een kind onrust ervaart, om wat voor reden dan ook, kan de combinatie van massage en counseling rust en blijdschap geven in het leven van zowel het kind als de ouder(s). 3D Wellness Therapy biedt daarom “Chill Kid Therapy” aan. In deze therapie wordt er gekeken waar de onrust en/of onvrede van het kind vandaan komt en hier wordt vervolgens op ingespeeld met gesprekjes, massages en visualisatie oefeningen die de rust in het kind weer doen terugkeren. Een beetje humor op de juiste momenten zal ook zeker niet ontbreken. Er is altijd eerst een kennismakingsgesprek waarin we elkaar beter kunnen leren kennen. De situatie en verwachtingen worden besproken en de therapeut zal de werkmethode uitleggen. Dit gesprek is kosteloos. Na dit gesprek wordt er bepaald of er een klik is en of het kind en ouder(s) vertrouwen in de therapie hebben. Wanneer dit zo blijkt te zijn wordt er een behandelplan opgesteld. Dit mag door het kind en ouders op ieder moment afgebroken worden.Voor wie is de therapie geschikt?

De therapie is geschikt voor ieder kind dat kampt met onrust. Denk aan kinderen die een dierbare hebben verloren, die een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt, een ongeluk hebben gehad, misbruikt zijn of een andere traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.

Ook werkt de therapie goed bij kinderen die hoogsensitief zijn of ADHD hebben.Wat is een hoogsensitief kind?

Een hoogsensitief kind of een hooggevoelig kind is zeer gevoelig voor prikkels van buitenaf. Het kind beschikt over een natuurlijk temperament om veel dingen op te merken en heeft tijd nodig om daarover goed na te denken alvorens te handelen.Kenmerken:

Snel schrikken

Gevoelig voor geuren, kleuren, geluiden en texturen

Snel geïrriteerd kunnen raken door kleding dat te strak zit, nat is, zanderig is, prikt of jeukt.

Altijd willen weten waar het aan toe is en niet van verrassingen houden.

Gevoelig voor kritiek en tonaties

Veel bezig zijn met de gevoelens van anderen.

Moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd gebruiken

Moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag

Moeite met grote veranderingen

Veel vragen stellen over de wereld om hen heen

Alles perfect willen doen.

Last hebben van drukte om zich heen

Zeer gevoelig zijn voor pijn

Oog hebben voor detail

Erg bewust zijn van gevaar

Niet goed kunnen presteren onder druk

De dingen intensief beleven
Kinderen met ADHD

ADHD is een aandachttekortstoornis. Kinderen met ADHD zijn vaak erg druk en beweeglijk en hebben vaak moeite om zich op iets te concentreren. Alle prikkels zoals geuren, kleuren, smaken, geluiden en texturen komen vaak heel hard binnen. Kinderen met ADHD kunnen geen selectie maken in prikkels, waardoor ze heel snel overprikkeld raken. Door deze overprikkeling is wordt het lastig dingen die ze eigenlijk zouden moeten waarnemen nog binnen te krijgen. Er is als het ware teveel ruis op de lijn. Voor de wereld om hen heen lijkt het alsof het kind gewoonweg niet wil luisteren en bewust anderen irriteert. Ze staan vaak bekend als de stoute kinderen die vaak straf krijgen en waar niemand mee wil spelen. In werkelijkheid zijn het vaak hele lieve en aanhankelijke kinderen die helaas verkeerd begrepen worden.

Bij het ontstaan en beloop van ADHD spelen onder andere biologische factoren, persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren een rol. De biologische oorzaak van ADHD is een tekort aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Daardoor werkt de remfunctie niet optimaal en ontstaan concentratieproblemen, onrust, impulsiviteit, stemmingswisselingen en prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen. Hiervoor wordt vaak medicatie gegeven die de neurotransmitters in de ruimtes tussen twee zenuwcellen verhogen waardoor de remfunctie in de hersenen verbetert. Dit leidt dan weer tot afname van de ADHD-symptomen.


Massage kan echter ook een positief effect hebben op ADHD

In Amerika is er een onderzoek gedaan naar de effecten van massage op kinderen met ADHD. Het resultaat was dat de kinderen aangaven zich gelukkiger te voelen en hun omgeving merkte op dat de kinderen minder zenuwachtig waren, zich beter konden concentreren en minder hyperactief waren. Het is inmiddels algemeen bekend dat massage het lichaam kan kalmeren en een gevoel van welzijn kan geven. Het stresshormoon vermindert enorm door massage. Het geeft ruimte in het hoofd en gaat depressies tegen. Het verbetert daardoor de concentratie en het gaat depressies tegen. Het is daarom ook niet zo gek dat massage ook kan helpen bij kinderen met ADHD.Gunstige effecten van massage bij kinderen met ADHD:


Minder afkeer voor aanraking

Stress vermindering

Afname van spierspanning

Beter concentratievermogen

Een verbeterd slaappatroon

Meer zelfvertrouwen

Letterlijk en figuurlijk beter in hun vel zitten

Minder agressief gedrag

Makkelijker oogcontact maken

De Chill Kid Therapie heeft nog meer effect indien de ouders thuis ook hun kind masseren. Dat geeft een gevoel van veiligheid en zorgt voor een betere hechting tussen kind en ouder. Hier zal tijdens het behandeltraject met het kind en de ouder(s) over gesproken worden en indien gewenst zal dit ook geoefend worden.

ENGLISH


CHILL KID THERAPY


When a child is is stressed for whataver reason, the combination of massage and counseling can bring happiness and tranquility to the life of the child and the parent(s). That is why 3D Wellness Therapy offers “Chill Kid Therapy.” First, we will try to find the cause for what is making the child feel restless and or unhappy. Then we will have small conversations, massages and guided visualization exercises that will improve the level of well-being. Of course a bit of humor every now and then is a must. We will start with an intake. This is meant for getting to know each other. We discuss the situation and expectations . The therapist will explain our work method and how we can work together as a team. This intake is free of charge. If there is enough trust we can set up a treatment program. Of course de child and parent(s) can decide to end the treatment at all times.Who can benefit from this therapy?

The therapy is suited for every child that suffers from stress and or restlessness. Think of children that have lost a loved one, experienced a divorce, have been in an accident, have been abused or have experienced another kind of trauma.

The therapy also works for children who are highly sensitive or are diagnosed with ADHD.Wat is a highly sensitive child?

A hihly sensitive child is highly aware and quick to react to everthing. The child needs time to think about the surrounding world before it can act on it.


Characteristics:

Startles easily

Sensitive to odors, colors, sounds and textures

Can get easily irritated by clothing that is to tight, wet, sandy or itches

Always want to know what to expect and doesn’t like surprises

Sensitive to the tone of the voice (especially with corrections and punishments)

Caring a lot about other people’s feelings

Uses big words for his/her age

Finds it difficult to fall asleep after an exciting day

Does not do well with big changes

Asks a lot of questions about the world surrounding them.

Wanting to do everything perfect

Is bothered by crowded/noisy places

Is very sensitive to pain

Notices subtleties

Is very aware of potential danger

Not being able to perform under pressure

Feels things very deeplyChildren with ADHD

ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder. It is a medical condition. A person with ADHD has differences in brain development and brain activity that affect attention, the ability to sit still, and self-control. They can be very sensitive to odors, colors, flavours, sounds and textures. It is very difficult for them to control their impulses and this affects their everyday life. These children are being punished a lot because people think they don’t listen on purpose. They are often seen as the naughty kids that no one wants to play with. In reality these children can be very kind and gentle but unfortunately many times misunderstood. ADHD is a result of reduced brain functioning and decreased levels dopamine. People with ADHD are often prescribed medicines that increase neurotransmitters in the brain.

Besides behavior therapy and medicines massage can have a positive effect on ADHD

Researches show that children with ADHD feel happier after massage therapy. Their environment also noticed that the children were less nervous or fidgety, were less hyperactive and could concentrate better. It is common knowledge that massage therapy can calm the body and improve a person’s wellbeing. Massage reduces stress hormones. It can clear our head and fights depression. That is why massage therapy is great for children with ADHD.Benefits from massage therapy for children with ADHD:


Less aversion for physical touch

Stress reducing

Less muscle tension

Better concentration

Improved sleep pattern

Improved self esteem

Less agressive behaviour.

Easier to make eyecontactThe Chill Kid Therapy can have an even bigger impact when the parents also massage their child at home. This gives the child a feeling of safety and it improves the bonding between parent and child. During the treatment our therapist will discuss this and if the child and parent(s) are open to it, we can teach the parent effective massage techniques.